اثر کات فیلتر بر روی DIN و دوربین رنگی

معمولا کات فيلترهاي مورد استفاده دردوربين هاي مداربسته حرفه اي کات فيلتر رنگي مي باشدکه تاثير زيادي برروي تابشگرهاي مادون قرمز دارد . باجلوگيرازرسيدن تابشهاي مادون قرمزبه سنسور تصوير دوربين مداربسته درطي روز باعث به حداکثر رساندن کيفيت تصاوير دوربين مداربسته خواهد شد.

سه نوع کات فيلتر وجود دارد :
1 – کات فيلتر دائمي
که معمولا اشعه هاي مادون قرمز رافيلتر ميکند و معمولا دردوربينهاي مداربسته با نام رنگي يا فقط رنگي کارايي دارد . اشعه هاي مادون قرمز براي اين نوع دوربينهاي کاملا نامشخص ميباشد وبا اضافه کردن يک تابشگر مادون قرمزبه اين نوع دوربينهاي مداربسته هيچ تفاوت و يا تاثيري مشاهده نخواهد شد .

2_ کات فيلتر مادون قرمز مکانيکي
که حرکت آن به نسبت نيازبه داخل و يا خارج حرکت داشته و اشعه هاي مادون قرمز را فيلتر ميکند کارايي کات فيلتر مادون قرمز مکانيکي دردوربينهاي مداربسته باعنوان روز / شب است زيرا درطول روز فيلتر روشن بوده و و اشعه هاي مادون قرمز را فيلتر کرده و درطي شب خاموش ، و اجازه ورود اشعه هاي مادون قرمز راميدهد . درصورت اضافه کردن تابشگر مادون قرمز و تا زماني که روي حالت شب قرار گرفته باشد تصاوير دوربين مداربسته شفاف تر مشاهده ميشوند .
3_بکارگيري کات فيلترهاي مادون قرمز باعث افزايش قيمت دوربين مداربسته ميشود بنابراين دربيشتر دوربينهاي مداربسته ازآنها استفاده نميشود و فقط تابشگرهاي مادون قرمز رادر داخل محفظه دوربين قرار ميدهند . اين دوربينهاي مداربسته کات فيلر مادون قرمز ندارند و تابشهاي مادون قرمز رادر طول روز و شب دريافت نموده که باعث کم کيفيت تصاويردر روز ميشود .
ازبين سه نوع ، دوربينهاي روز/شب با کات فيلتر مکانيکي رايج ترين درجايگزيني استفاده ازمادون قرمز است زيرا بهترين کيفيت تصاوير دوربين مداربسته رادر نور کم درمقابله باهرنوع دوربين IR دار ارائه ميدهد .