دنیای آرزوها

به نام خدا

اگر تو قلبت را بشناسی ,هیچ وقت تو را غافل گیر نخواهد کرد ,چون تو آرزوها ورویا هایش را خواهی شناخت ومی توانی آن ها را به حساب بیاوری .   "پائو کوئیلو"

امل و آزرو رحمت است برای امت من و اگر آزرونبود , مادرطفل خویش را شیر نمی داد و باغبان هم نهالی نمی کاشت.  "حضرت محمد(ص)"

آرزوها را می توان خواسته های تحقق یافتنی وگاه خواسته های دور از انتظار در نظر گرفت.

می توان آرزو را میل داشتن به تحقق چیزی محبوب برای ما نیز معنا کرد .اگر این میل ما را در مسیری جلو ببرد که باعث رشد و پیشرفت ما از نظر مادی و معنوی شود می توان این آرزوها را آرزوها ی حقیقی و دست یافتنی نامید . در اثر انرژی این نیروی روب ه جلو و امیدی که در نتیجه آن ایجاد می شود همه چیز حتی ناممکن نیز ممکن می شود.

اما گاهی امیال و آرزوهای ما ,ما را از مسیر حقیقی و واقعی زندگی دور نموده و ما را در دنیایی از  تصورات و امور حدسی فرو می برند . این آرزوها ,آرزوهای باطل و غیر حقیقی هستند. باید حواسمان به مرز های زندگی و آرزوها باشد ,به این که برای چه تلاش می کنیم ؟دست یافتن به آنچه که می خواهیم چه اثری در زندگیمان خواهد داشت ؟ چقدر زمان وانرژی لازم است و نتیجه ای که می گیریم این ارزش را دارد یا نه  ؟ در عین حال نیز نباید توکل و امید خود را ازدست بدهیم . زیر در هر آرزویی نوعی دوست داشتن نهفته است.

آرزوها ی خود را به دست باد نسپارید.................