در مورد مادون قرمز

توانايي ديدن نور مادون قرمز براي انسان امکان پذير نيست درحالي که دوربين مداربسته ميتواند آنرا شناسايي کند . بطور کلي دوربينها هم توانايي ديدن نورهاي مرئي را داشته و هم ميتوانند نور مادون قرمز تا دامنه 940 راهم ببيند .

براي دوربينهاي نظارت تصويري ازنور مرئي / سفيد به عنوان جايگزين استفاده ميشود. يکي ازدلايلي که باعث برتري تابشگرهاي مادون قرمز ميشود يکي آلودگي نور کم و مخفي بودن نسبي آن است .

ازرايج ترين شعاعهاي نوري که براي نظارت تصويري دوربين بکار برده ميشود 850 نانومتر بوده که کاملا مخفي نيست ودر شب هنگام نگاه کردن به دوربين مداربسته ما شاهد يک نور مرئي قرمز خواهيم بود . با تابش 940 نانومتر اين موضوع کاهش پيدا خواهد کرد ولي فاصله پوشش دهي آن به نصف کاهش مي يابد که در افزايش قيمت دوربين تاثير خواهد داشت .

بنابراين درپروژه هاي بسيار مهم که محل نصب و قرارگيري دوربين مداربسته مشخص نشده باشد بکار گرفته ميشود .البته تابشگرهاي 1030 نانومتر نيز وجود دارند که به عنوان نامرئي فروخته ميشوند و ازقيمت بالايي برخوردار هستند ولي به دليل هماهنکي کمتر آنها با بقيه سيستمها استفاده از آنها بسيار محدود خواهد بود .