آشکارسازی بیش از حد برای تصاویر دوربین

دردوربينهاي مداربسته نظارت تصويري تابشگرهاي مادون قرمز رامانند يک چراغ قوه ويا پروژکتور مي سازند که ازيک منبع نوري کوچک که هم نصب آن آسان باشد و فضاي کوچکتري را اشغال کند استفاده ميشود . زماني ما با يک مشکل مواجه خواهيم شد که يک شيء به تابشگر نزديک شودبه نسبت قدرت خروجي ، دوربين مداربسته با بازتابش نور زياد کور خواهد شد .

به دليل موارد ذکر شده تابشگرها معمولا داراي عمق ميدان ديد کمي هستند درصورت نزديک شدن بيش ازحد يک شيء به منبع نور ، دچار اشکارسازي بيش ازحد شده و درصورت فاصله خيلي زياد نيز اشعه کافي براي آشکارسازي شيء مورد نظر وجود نخواهد داشت که اين مورد مشکل بيشتري رابراي ضبط تصاوير دوربين مداربسته ايجاد خواهد کرد .

هنگامي که درنظر داريم شخصي رادر فاصله دور و يا نزديک باتمام جزئيات ببنيم وقتي ازيک تابشگرکه فاصله تحت پوشش آن 100 متر باشد بهره ببريم اين نوع تابشگر فاصله 75 متري راکاملا پوشش ميدهد ولي اگر شيء مورد نظر مابه فاصله 25 متري نزديک شود و ميزان تابش نيز تغييري نکند تصوير داراي روشنايي بيش ازحد خواهد شد و شيء قابل مشاهده نخواهد بود .