تعداد دوربینها به ازای هر سرور

دربه اجرا گذاشتن دوربينهاي مداربسته تعداد دوربينهاي مداربسته به ازاي هر دي وي ار 4 کانال تا 32 کانال متفاوت ميباشد که معمولا اين امکان وجود دارد که 4 تا 8 کانال ديگر نيز اضافه شود .بنابراين هنگاميکه تعداد دوربينها ازميزاني که براي سرورها ذکر شد بيشتر شود بکار گرفتن چندين سرور ممکن نخواهد بود .

بابکار گرفتن نرم فزار نظارت ويدئويي تحت شبکه اين امر ممکن است که با استفاده ازيک سرور و انرژي بالا مديريت و ضبط تصاوير باتعداد 200 دوربين راهم فراهم کرد که ميزان فضايي که دربر ميگيرد برابر با نصف فضاي مورد نياز براي يک دي وي ار 16 کاناله مي باشد .

ازدلايل افزايش ميزان هزينه انرژي ، درنصب سخت افزارها مي باشد هر سرور ميتواند ميزبان يک سيستم عامل بوده و فقط يک برنامه منفرد اجرا کند . معمولا اين محيطها گران بوده و دربهره وري فناوري اطلاعات باعث ناکارامدي سيستم خوهد شد زيرا هرسرور ميزان خاصي ازتمامي ظرفيت خود رابراي پردازش اطلاعات بکار ميگيرد .

به عنوان مثال براي بکار گرفتن 9 عدد دوربين مداربسته به 2 عدد دي وي ار 8 کانال نياز است که اين دو دي وي ار فقط 10% از ميزان توانايي پردازش خود رابکار ميگيرند . اين نوع چيدمان سخت افزاري يک به يک به يک ، با بالا رفتن تعداد سرورها که هرکدام رسيدگيهاي نرم افزاري و سخت افزاري خود راميخواهد بطور ناخود آگاه باعث نياز بيشتربه نگهداري نرم افزار و پشتيباني درسيستم ميشود که امکان ازدست دادن اطلاعات نيز وجود دارد زيرا هزينه خريد چندين سرور که اطلاعات راپشتيباني کند ازموانع کار به حساب مي آيد .