جملاتی در مورد آرزو

جملاتی قصار در مورد آرزوها

" چه شكوهي دارد اين جهان، در چشم كسي كه با دلي آرزومند در زير آسمان پر جبروت و درخشان به پيش مي رود
هنري لانگ فلو "

" من آنچه را كه آرزو نمي كنم، آرزو مي كنم و از آن چيزي دوري مي گزينم كه ندارم. من نه مي توانم هيچ باشم و نه همه چيز؛ من پل گذر ميان آني كه ندارم و آني كه نمي خواهم، هستم.
فرناندو پسوا "

" آرزوهاي هر كس نتيجه ي تجربه هاي زندگي او است.
اريك نيوتن "

" آرزوها زاده ي تصادف نيستند؛ آنها از راه عادت در انسان تكوين مي يابند
اريك نيوتن "

" وقتي كه انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي كند، به روح جهان نزديكتر است و روح جهان، نيرويي همواره مثبت است
پائولو كوئيلو"

" اگر تو قلبت را خوب بشناسي، هيچ وقت تو را غافلگير نخواهد كرد؛ چون تو آرزوها و روياهايش را خواهي شناخت و مي تواني آنها را به حساب آوري
پائولو كوئيلو"

" خواسته ها، آرزوهاي ما هستند و نيازها، ضرورتهاي ما؛ نيازها براي دستيابي به كاميابي و كامروايي، ضروري هستند.
اسپنسر جانسون "

" آرزوهاي واپسين دم زندگي، خانه بزرگتر و ثروت بيشتر نيست، بلكه دوست داشتن ديگران، رسيدگي به خود و بهبود روابط با ديگران است.
کن بلانچارد "

" هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقيم) باقي مي ماند
ارد بزرگ "

" آرزوي يك خوشبختي بزرگتر، پيوسته ما را از لذت خوشبختي اي كه از آن بهره مند هستيم باز مي دارد.
ژان دوال "

" وقتي دوست مي داري، دلت مي خواهد زنده باشي و وقتي كينه مي ورزي، آرزوي مرگ مي كني.
کنفسیوس "

" هدف و آرزوي ما بايد به كار انداختن زندگي باشد، نه لذت بردن از زندگي.
مکدف "

" آرزو دارم كه تا آخرين لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامي بميرم كه هيچ كاري از من برنيايد.
جرج برنارد شاو "

" آرزو ريشه حيات ماست. اگرچه اين ريشه بتدريج حيات ما را مي سوزاند، اما همين ريشه مايه زندگي است.
نیچه  "

" مرگ آرزويي جز اين ندارد كه به وعده‏اي كه در صبح زندگي داده است وفا كند. به بيان جدّي‏تر شيريني و گرمي لبخند مرگ كمتر از لبخند زندگي نيست.
ژرژ برنانوس "