قابليت دستگاه سانترال مركز تلفن

واژه سانترال در واقع همان کلمه central به معناي مرکز يا مرکزي است که در فارسي به غلط اينگونه تلفظ مي شود. همان گونه که از نام اينگونه دستگاهها پيداست . اين دستگاهها نوعي مرکزيت به خطوط پراکنده تلفن که در يک سازمان موجود است را مي دهد . همچنين راهبري تمامي خطوط را به عهده مي گيرد ؛ تا تمامي تماس ها به طور منظم انجام شود.
اين دستگاهها پله پله راه ترقي را طي نموده ته به چنين وضعيتي رسيده اند و انواع مختلف را دارند. اين دستگاهها بنا به نوع گستردگي از سه شماره به چهار شماره هستند.
قابليت دستگاه :
1- قابليت توسعه
2- قابليت گويا کردن
3- قابليت چاپ ريز شماره ها و رويت آنها
4- قابليت لينک کردن
1- اين دستگاه از قابليت توسعه برخوردار است يعني اينکه هرگاه سازمان داراي دواير و اتاق هاي بيشتري شده و نياز به خط تلفن داشت ؛ مي توان ان را توسعه داد . که چننچه تعداد کارت هاي موجود در يک کنسول افزايش يافت ميتوان حتي يک کنسول به ان اضافه کرد که حداکثرِ کنسول براي توسعه يک مرکز تلفن ، سه کنسول است .
نمونه يک دستگاه دو کنسول
2- با اضافه کردن يک کارت ديزا به اين دستگاه مي توان کليه خطوط را به صورت گويا در آورد ؛ يعني اينکه به محض تماس از بيرون ، يک اپراتور به طور خودکار متقاضيان (دانشجويان ) را راهنمايي مي کند تا با واحد مربوطه تماس حاصل نمايند . 

نصب سانترال