مادون قرمز و صرفه جویی در پهنای باند دوربین مداربسته

درهنگام نور کم دوربين مداربسته بايد براي تصوير خروجي خود ميزان بهره خود رابالا ببرد کنترل بهره موجب بوجود آمدن نويز ديجيتال خواهد شد که کد کردن رادچار مشکل ميکند و معمولا باعث بالا رفتن پهناي باند مصرفي مي شود .
مادون قرمز مانند نور مرئي ميزان نور مفيد رابراي دوربين مداربسته را افزايش ميدهد بابيشتر شدن ميزان نور دوربين به کنترل کمتري نياز پيدا کرده و درنتيجه پهناي باند مصرفي کم ميشود . دراين بين دو محدوديت وجود دارد :
* تمامي صحنه بايد بوسيله تابشهاي مادون قرمز پوشش دهي شوند . درصورت تاريک ماندن برخي نقاط ، کنترل بهره براي روشن شدن آن منطق افزايش پيدا خواهد کرد و به پهناي باند بالايي نياز پيدا خواهد کرد .
* ميتوان براي کاهش باند درنور کم ازدوربينهاي cap to VBR و يا CBR استفاده کنيم . بر روي کيفيت تصاوير دوربين مداربسته بيت ريت کمتر تاثيري نخواهد گذاشت زيرا پرشهايي که درپهناي باند ايجاد ميشوند براي کد کردن نويز جزئيات تاثير گذاري را ارائه نخواهند داد .