کاربردهای عمده ذخیره سازی به شیوه Edge

3 کاربردي که ذخيره سازي به شيوه edge دارد شامل موارد زير ميشود :

رفع نياز به سرورهاي VMS :

اين مورد که بسيار جالب مي باشد ميتوان به جاي استفاده از ان وي ار ، ازذخيره ساز Edge که کار ضبط رادر داخل دوربين انجام داده و بوسيله يک کلاينت مستقيما به ان دوربين وصل شد . بيشتر کاربرد ان درمحيطهاي کوچکي که نيازبه دوربين کمي دارند و بکارگيري از سرورهاي VMS باعث افزايش هزينه ها و پيچيدگي سيستم ميشود است .

کاهش بار شبکه :
درشبکه هايي مانند شبکه هاي بي سيم با پهناي باند کم ضبط تصاوير درداخل دوربين کاهش بار شبکه رابه همراه دارد و اين بار بجاي ارسال دائمي تصاوير بوسيله شبکه ، تصاوير زماني ارسال ميشود که فردي قصد ديدن نماي زنده دوربين يا انجام يکسري بازرسيهايي راداشته باشد .

ضبط پيوسته :
ذخيره سازي edge راميتوان به عنوان پشتيبان سيستم ضبط مرکزي تصاوير بکار برد و ازبين نرفتن اطلاعات درهنگام قطع موقت شبکه را در يک بازه زماني تضمين کند و بابرطرف شدن مشکلات و برقراري ارتباط مجدد سيستم ضبط تصاوير ، تصاويرذخيره شده بر روي دوربين به سيستمهاي ضبط ارسال ميشود .
 نصب دوربين مدار بسته