کاربرد انواع آشکارسازهای دوربین مداربسته

از نمونه هاي ديگري که در آشکارسازهاي دوربين مداربسته کاربرد دارند ميتوان به موارد زير اشاره کرد :

آشکارساز چهره
اين موقعيت را فراهم ميکند تا بصورت خودکار چهره افراد از يکديگر متمايز داده شده و با استفاده از الگويي که در اختيارمان قرار دارد . بعنوان مثال با قراردادن عکس شخصي که به دنبال آن هستسم در سيستم ، سيستم بصورت اتوماتيک به مقايسه عکس افراد موجود در سيستم با عکسي که ارسال کرده ايم مي پردارد.
و در صورت به نتيجه رسيدن پيغام آن را به ما خواهد داد .اين نوع آشکارسازي سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته اند ولي از نظر کارايي به نتيجه چندان مناسبي دست نيافته اند .

تعقيب خودرو سوژه با استفاده از دوربين PTZ
در اين نوع آشکار ساز به محض ديدن سوژه متحرک در دوربين PTZ ، دوربين طوري چرخيده ميشود تا سوژه متحرک در مرکز تصوير قرار بگيرد . با توجه به نوع کاربردي تحليل ويدئويي بايد به کيفيت آشکارساز مورد استفاده د دوربين توجه کرد .