مجازی سازی سرورهای دوربین مداربسته

بامجازي ساختن سرورها سازمانها اين توانايي رادارند که سرورها رايکپارچه و هزينه هاي انرژي دربخش انفورماتيک راکاهش دهند معمولا محيطهاي مجازي سازي شده به ميزان قابل توجهي هزينه هاي مديريت سيستم راکم خواهد کرد .

به عنوان مثال : باجابجايي يک سرور به جاي دو تا ، نيازبه بروز رساني بايوس به نصف کاهش پيدا ميکند و باتعداد کمتر سرورها ، پورتهاي شبکه نيز آزاد شده چون سرورهاي کمتري نيازبه اتصال به شبکه دارند .

سيستمهاي دوربين مداربسته آنالوگ و يا دي وي ارها باتوجه به ماهيتي که دارند قادربه بهره بردن ازتمام توانمندي محاسباتي و ظرفيت ذخيره سازي موجود درسيستم مجازي شده نيستند . درحالي که نرم افزارهايي که ازفنآوري مجازي سازي پشتيباني ميکنند ميتوانند سيستمهاي ديدباني که ازترکيب نرم افزارهاي مديريت ويدئويي دوربين تحت شبکه و سخت افزارهاي رايج و موجود دربازار تشکيل شده را ازمزاياي اين فناوري بهره مند سازند .

بنابراين ديدباني شبکه اي هم براي محيط زيست و هم ازنظر کاهش هزينه ها مفيد خواهد بود . اين افزايش هزينه هاي انرژي سازمانها رامجبوربه بهينه سازي محيطهاي محاسباتي خود نموده است . ديدباني و نظارت تصاوير دوربين مداربسته از راه دور بسيار کارامد ميباشدبه عنوان مثال هنگاميکه دريک مکاني براي جلوگيري ازسرقت دوربينهاي مداربسته نصب ميشود ، کارکناني که درقسمت نظارت از راه دور مستقر شده اند به راحتي ميتوانند حرکات مشکوک راتحت نظر گرفته که تاقبل از رفتن نگهبان و يا پليس ازصحت هشدارهاي امنيتي اطمينان حاصل پيدا کنند .