کودک شاد

روش ساده برای تربیت کودکی شاد

 ۱– از سرگرمی های سازمان نایافته و قدیمی استفاده کنید.

۲ – کمک به دیگران را به کودکانتان بیاموزید.

۳ – همراه با کودک خود، فعالیتهای فیزیکی داشته باشید.

۴ – با کودکانتان بخندید.

۵ – در تحسین کودکان خود خلاق باشید.

۶ – از خوب غذا خوردن کودکانتان اطمینان حاصل کنید.

۷ – لبخند بزنید.

۸ – با دقت به حرفهای کودکانتان گوش دهید.

۹ – ایده آل گرایی محض را کنار بگذارید.

۱۰ – به کودکان یاد بدهید مشکلاتش را حل کند.

۱۱ – به فرزندان خود فرصتهایی بدهید تا خود را نشان بدهند.