خدمات تنظیم دادخواست توسط وکیل در داداپ

چرا در تنظيم دادخواست نيازمند مشاوره وکيل متخصص هستيم؟

با توجه به اينکه شروع رسيدگي در مراجع حقوقي با تنظيم دادخواست شروع مي شود و تنظيم دادخواست نخستين مرحله براي طرح يک دعوا در مراجع حقوقي مي باشد لذا مي بايست در تنظيم آن حساسيت هاي لازم را به خرج داد. زيرا ادامه روند رسيدگي و جريان آن بسته به موضوع دادخواست مي باشد. از آنجا که هر حرفه اي نيازمند تخصص مي باشد و بدون داشتن تخصص ادامه روند کار با مشکل رو برو خواهد شد لذا در خصوص پيگيري هاي حقوقي نيز مي بايست با توجه به تخصص وکلاي با تجربه به تنظيم دادخواست پرداخت. چه بسا با تنظيم يک دادخواست اصولي بتوان در همان مراحل ابتدايي به حقوق خود دست يافت و سبب جلوگيري از ضايع شدن حقوق خود به دليل ناآگاهي شويم. در تنظيم دادخواست علاوه بر موضوع دادخواست، بهاي آن و ساير شرايط بايد رعايت شود مهمترين نکته در آن استناد دقيق و اصولي به مواد قانوني مي باشد که با توجه به تخصصي بودن اين اصول افراد عادي نمي توانند در تنظيم و استناد به مواد قانوني موفقيت لازم را بدست آوردند. علاوه بر استناد به مواد قانوني تنظيم دادخواست داراي شرايط شکلي خاص مي باشد که در اگر توسط خواهان رعايت نشود با اخطار رفع نقص و چه بسا رد دادخواست مواجه گردد.

دادخواست چيست؟

دادخواست نخستين مرحله براي طرح دعوا در مراجع حقوقي و شوراي حل اختلاف مي باشد. دادخواست مي بايست به دفتر دادگاه تقديم شود. لازم به ذکر است که دادخواست بر خلاف شکايت مي بايست در فرم مخصوصي تنظيم شود. دادخواست داراي اجزاي مختلفي مي باشد که در ادامه هر يک را به صورت مختصر شرح مي دهيم:

خواهان: فردي است که به طرفيت خوانده ادعايي را مطرح مي کند. خواهان که دادخواست توسط او تنظيم مي شود مي بايست در برگه دادخواست مشخصات خود که شامل نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، شماره ملي، نام پدر، شماره تلفن و ... را به صورت کامل در قسمت مشخصات خواهان وارد نمايد. در صورتي که خواهان مشخصات خود را وارد نکند از طرف دادگاه دادخواست او رد خواهد شد. البته مقصود از رد شدن دادخواست وارد نکردن مشخصات هويتي خواهان مي باشد و مقصود اقامتگاه و شغل خواهان نمي باشد.

خوانده: فردي است که دعوا عليه او مطرح شده است و مي بايست از دادخواست مطرح شده عليه خود دفاع کند. خواهان مي بايست علاوه بر اينکه مشخصات خود را در دادخواست وارد مي کند مشخصات خوانده را نيز وارد کند. در صورتي که خواهان نتواند اقامتگاه خوانده را تعيين کند از طريق نشر آگهي اين اقدام صورت مي گيرد. 

خواسته: تعيين خواسته داراي اهميت بسياري مي باشد زيرا که خواهان بايد مشخص کند که دقيقا چه چيزي را از خواهان مطالبه مي کند در صورتي که خواسته داراي ابهام باشد با اخطار رفع نقص مواجه خواهد شد. نکته حائز اهميت اين است که خواسته باشد مربوط به يک مورد مشخص يا چند مورد مرتبط با هم باشد و خواهان نمي تواند مسائل مختلف را در يک دادخواست بگنجاند و با آن طرح دعوا کند. از طرفي تعيين خواسته به اين دليل داراي اهميت است که دادگاه براساس آنچه خواهان درخواست کرده است راي خود را صادر مي کند و نمي تواند بيشتر از خواسته خواهان حکم دهد.

مدارک و مستندات: در اين قسمت مي بايست خواهان مدارکي را که دال بر ادعاي او مي باشد ضميمه دادخواست خود کن و دادگاه براساس اين ادله نظر خود را اعلام ميکند. خواهان بايد مدارک و مستندات خود را به تعداد خوانده ها به اضافه يک نسخه به دادخواست ضميمه کند و آن ها را کپي برابر اصل کند. البته در سيستم الکترونيک مدارک اسکن شده و مدير دفتر دادگاه به تعداد خوانده ها آن را چاپ مي کند.

شرح دادخواست: در اين قسمت خواهان مي بايست به صورت واضح و روشن خواسته خود را شرح دهد و پس از اينکه خواسته خود را مطرح نمود در قسمت پايين دادخواست امضا و اثر انگشت خود را ضميمه دادخواست کند. نکته حائز اهميت اين است که مهمترين و اولين شرط شکلي تنظيم دادخواست زبان آن مي باشد که حتما بايد به زبان فارسي باشد و نمي توان از زبان محلي براي تنظيم آن استفاده کرد.

هزينه تنظيم دادخواست توسط وکيل

براي تنظيم دادخواست توسط وکيل تعرفه مشخصي وجود ندارد و اساس دريافت هزينه براي تنظيم دادخواست در داداپ بر مبناي توافق طرفين و همچنين، موضوع دادخواست مي باشد. چنانچه بين وکيل و موکل قرارداد و توافق خاصي در اين زمينه وجود نداشته باشد معمولا مبلغي بالغ بر صد هزار تومان از طرف مقابل دريافت مي شود. البته براساس آيين نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري وکلا مي توانند بسته به موضوع و مرحله دادرسي تا مبلغ پنج ميليون تومان را براي تنظيم دادخواست دريافت نمايند.