نقش اتنخاب در زندگی

 

 هر کاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است.حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است.

هر جا که هستید و هر کسی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید.

* زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است.چون شما همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

* زندگی هرگز کسل کننده نیست، اما بعضی از افراد کسل بودن را انتخاب می کنند... کسالت نوعی انتخاب است.